Organic Gourmet es la primera tienda de venta online de alimentos gourmet con certificación ecológica.

Organic news

Subscríbete a nuestro boletín para recibir nuestras últimas novedades

Translation

CONDICIONS GENERALS DE COMPRAVENDA DE LA BOTIGA D’ORGÀNIC GOURMET A LA QUE ES POT ACCEDIR MITJANÇANT AQUESTA WEB.

Mitjançant aquest document s’estableixen les condicions generals de la relació contractual ( d’ara endavant, “CGC”) que tenen per objecte la compravenda de productes des d’aquesta pàgina web, de la que és propietari i titular ARTFOOD,S.L., ( d’ara endavant, “ORGÀNIC GOURMET” ) amb domicili fiscal al c/Pujades, 74-80, local 2n 2ª B, 08005 de Barcelona, amb CIF B65789992 ( inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 43151, foli 91, fulla B-424296, inscripció 1 ), i les persones físiques i/o jurídiques ( d’ara endavant, “CONTRACTANT”) que manifesten la seva voluntat de comprar els esmentats productes i serveis mitjançant la seva sol•licitud via Internet per aquest lloc web. Aquestes sol•licituds dels usuaris constitueixen les condicions particulars a les que van associades les condicions generals presents que el CONTRACTANT haurà d’acceptar via telemàtica amb caràcter previ a la compra del producte.
Per a la formalització del corresponen contracte, de forma conjunta a la sol•licitud dels productes concrets realitzada, serà necessari que el CONTRACTANT llegeixi, entengui, imprimeixi ( si ho considera oportú), i accepti aquestes condicions generals. Tot i això, el CONTRACTANT sempre podrà consultar aquestes condicions generals mitjançant aquest lloc web.

PRIMERA.- OBJECTE DE LES CGC.-

Mitjançant les CGC següents ORGÀNIC GOURMET es compromet a lliurar al CONTRACTANT els productes que aquest hagi sol•licitat via la Web a canvi d’un preu cert. Mitjançant la compra dels productes disponibles en aquesta pàgina Web el CONTRACTANT declara que:
a) Que és una persona major d’edat i amb capacitat per contractar.
b) Que és un professional qualificat o representant autoritzat de l’empresa contractant.
c) Que ha llegit, entès i que accepta les presents CGC.

SEGONA.- LEGISLACIÓ APLICABLE.-

Les presents CGC , estan subjectes al que disposa el Reial Decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i dels Usuaris i altres lleis complementàries; la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació; al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals; la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal; la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

TERCERA. -ALTERACIÓ DE LES CGC.-

ORGÀNIC GOURMET es reserva el dret de modificar les presents CGC en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho amb caràcter previ al CONTRACTANT , que en qualsevol cas, és responsable de fer la revisió com a requisit previ a la contractació o adquisició de qualsevol servei o producte disponible mitjançant aquesta pàgina Web. Es consideraran com a vàlides i aplicables les CGC acceptades pel CONTRACTANT en el moment de l’adquisició dels productes corresponents.

QUARTA.- DRETS I OBLIGACIONS D’ ORGÀNIC GOURMET.-

4.1. Lliurament del producte.- ORGÀNIC GOURMET es compromet a lliurar el producte correctament en l’adreça que el CONTRACTANT assenyali dins del formulari de comanda on consten les condicions particulars que s’uneixen a les presents CGC. ORGÀNIC GOURMET no es farà responsable per les errades causades en el lliurament quan les dades introduïdes pel CONTRACTANT en el formulari de la comanda no s’ajusten a la realitat o han estat omeses. El termini de lliurament aproximat per a cada producte s’indica en la fitxa de cadascun d’ells. En el cas que el producte no estigui en estoc o el termini de lliurament sigui superior a l’indicat a la fitxa de producte, ORGÀNIC GOURMET informarà al CONTRACTANT del nou termini per correu electrònic. En aquell moment ORGÀNIC GOURMET oferirà al CONTRACTANT si vol cancel•lar la seva comanda o comprar un altre article alternatiu que se li hagi ofertat semblant al triat en primer lloc. Si no es rep cap desposta en el termini de 24h , s’entendrà que el CONTRACTANT desitja rebre la comanda sense el/s producte/s que manquen, per la qual cosa ORGÀNIC GOURMET li farà arribar. En cas contrari haurà de confirmar per correu electrònic (info@organicgourmetbcn.com) que desitja cancel•lar la seva comanda. En el cas de cancel•lació de la comanda, ORGÀNIC GOURMET es compromet a la devolució integra de l’import de la seva compra en un termini màxim de 7 dies feiners. No s’acceptaran cancel•lacions que no hagin estat comunicades a ORGÀNIC GOURMET pel mitjà i terminis establerts en aquest apartat.


4.2. Responsabilitat d’ORGÀNIC GOURMET. En cap cas es farà responsable en relació amb:

4.2.1. Les errades, els endarreriments en l’accés per part del CONTRACTANT a l’hora d’introduir les seves dades en el formulari de comanda, la impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol altre incidència que pugui sorgir per motius del funcionament problemàtic de la xarxa d’Internet, problemes fortuïts o de força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l’empresa. En tot cas, ORGÀNIC GOURMET es compromet a solucionar els problemes que sorgeixin i a oferir tot tipus de suport al CONTRACTANT per a arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

4.2.2. De les errades o dels danys produïts per un ús del Servei de manera ineficient i de la mala fe per part del CONTRACTANT.

4.2.3. De la no operativitat o problemes en l’adreça de correu electrònic facilitada pel CONTRACTANT per a la tramesa de la confirmació de la comanda.

4.3 Garanties:

4.3.1. Per la seva condició d’intermediari, la garantia que cobreix el producte lliurat al CONTRACTANT es limita a la que abasten els distribuïdors.

4.3.2. ORGÀNIC GOURMET garantitza que tots els productes exposats en la nostra pàgina Web són comercials i legals en l’Estat Espanyol. Si algun dels postres productes arriba en mal estat o amb algun problema, ha de comunicar-ho a (info@organicgourmetbcn.com), afegint una foto/s del mateix en un termini màxim de 24h desprès de rebre la comanda. En el cas de que la incidència fos responsabilitat del transportista, li podrem ajudar a solucionar el problema i haurà de posar-se en contacte amb nosaltres al telèfon (931925569) o mitjançant correu electrònic.

No s’acceptaran reclamacions que no estiguin degudament documentades i informades en els terminis abans esmentats.

4.3.3. En el cas que algun dels nostres productes sigui defectuós, ORGÀNIC GOURMET garantitza el suport gratuït al CONTRACTANT en la gestió de la reclamació al fabricant de l’esmentat producte. El CONTRACTANT haurà d’informar a ORGÀNIC GOURMET sobre el producte defectuós en el termini màxim de 2 dies des de que es va detectar la anomalia del producte.

4.3.4. ORGÀNIC GOURMET no està obligat a indemnitzar al CONTRACTANT o a tercers per les conseqüències de l’ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents patits per persones, danys als bens aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant, danys que provenen o que provinguin d’un deteriorament, pèrdues de dades gravades pel CONTRACTANT final.

4.3.5. Les despeses de tramesa fins el nostre magatzem dels productes defectuosos dins del període de garantia són a càrrec del CONTRACTANT, aniran a càrrec d’ORGÀNIC GOURMET les despeses de retorn del producte fins el domicili del CONTRACTANT.

4. 4. Dret de desestiment: ORGÀNIC GOURMET reconeix al CONTRACTANT el dret al desestiment en les formes i terminis reconeguts pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre , pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, i per tant ORGÀNIC GOURMET reemborsarà al CONTRACTANT l’import satisfet en concepte de preu i impostos aplicables, al número de compte indicat pel CONTRACTANT. El CONTRACTANT disposa d’un termini, per exercir el dret, de 7 dies hàbils comptadors des del lliurament del producte, considerant-se a aquest efectes la data, excepte prova en contrari, la fixada en el document de lliurament signat pel mateix. A efectes d’exercir aquest dret el CONTRACTANT haurà de trametre un e-mail a (info@organicgourmetbcn.com) a més de trametre el producte corresponent. En qualsevol cas el CONTRACTANT es farà càrrec dels costos directes de devolució de l’esmentat producte, així com de qualsevol desperfecte en el mateix produït com a resultat de la seva devolució. En cap cas es concedeix el dret al desestiment sobre els productes que hagin estat desprecintats pel CONTRACTANT o subministrats per via electrònica i que per la seva naturalesa, siguin susceptibles de ser reproduïts o descarregats amb caràcter permanent pel CONTRACTANT.

CINQUENA.- DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTANT.-

5.1. Pagament.- El CONTRACTANT es compromet a fer l’abonament a la bestreta de l’import pel producte efectivament sol•licitat en la quantitat i forma següents:

5.1.1. Import.- La remuneració pels productes efectivament sol•licitats pel CONTRACTANT en funció del producte sol•licitat serà l’assenyalada en el lloc Web i la que figuri en la sol•licitud específica del CONTRACTANT en cada moment, sol•licituds que representaran les condicions particulars de la comanda específica. Els preus dels productes que apareixen al lloc Web tenen incorporat l’IVA. Tot i això, l’import corresponen a l’IVA, es desglossarà degudament en la comanda.

Addicionalment al preu que figuri en el lloc web per a cadascun dels productes ofertats caldrà afegir les despeses de lliurament corresponents.
ORGÀNIC GOURMET, s’obliga a informar del cost de les despeses de lliurament sempre en el moment previ al CONTRACTANT abans de formalitzar la pròpia compra i en el correu electrònic de confirmació de la mateixa.

5.1.2. Formes de pagament.- El CONTRACTANT haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant:

- Pagament amb targeta de crèdit: introduint les seves dades al TPV virtual que figura en el lloc Web. Per a realitzar el pagament d’aquesta forma serà imprescindible que dins del formulari de la comanda el CONTRACTANT especifiqui el seu NIF. De la mateixa manera, quan l’adreça de lliurament de la compra efectuada sigui diferent a la del titular de la targeta o per raons de seguretat, serà necessari que el CONTRACTANT enviï per e-mail la confirmació de la comanda degudament signada juntament amb una còpia de la seva targeta de crèdit i el DNI, per la qual cosa ORGÀNIC GOURMET es posarà en contacte amb el titular.

-Transferència Bancària: Un cop realitzat el pagament per aquesta via, s’ha de facilitar a Orgànic Gourmet el comprovant de pagament. Un cop realitzat aquest tràmit, la comanda es prepararà i trametrà al client.

5.2. Responsabilitat del CONTRACTANT.-
En tot cas serà responsabilitat del CONTRACTANT:

5.2.1. El CONTRACTANT assumeix tots els riscos de deteriorament, menyscabament, danys i pèrdues dels productes des del moment en que aquests hagin estat posats a la seva disposició pel tercer que, per compte d’ORGÀNIC GOURMET, realitzi el lliurament dels productes sol•licitats.

5.2.2. El CONTRACTANT es compromet a comprovar el bon estat del paquet davant del tercer que, per compte d’ORGÀNIC GOURMET, realitzi el lliurament del producte sol•licitat , indicant en l’albarà de lliurament qualsevol anomalia que pugui detectar en l’embalatge. Si amb posterioritat un cop revisat el contingut el CONTRACTANT detecta qualsevol incidència com poden ser, cops, trencaments o qualsevol altre desperfecte causats pel lliurament, aquest es compromet a comunicar-ho a ORGÀNIC GOURMET en un termini no superior a les 24 hores posteriors a la recepció del paquet.

SISENA.- RESPONSABILITAT.-

6.1.- ORGÀNIC GOURMET en cap cas serà responsable de:

6.1.1.- Les errades i incidències que es puguin produir en les comunicacions, borrat o transmissions incompletes de manera que no es garantitza que els serveis del lloc Web estiguin constantment operatius.

6.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de danys que els CONTRACTANTS o tercers poguessin ocasionar al lloc Web.

6.2.- ORGÀNIC GOURMET es reserva el dret a suspendre l’accés sense avís previ de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins assegurar l’efectiva responsabilitat dels danys que es puguin produir. Tanmateix, ORGÀNIC GOURMET col•laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en que tingui coneixement fefaent de que els danys produïts constitueixin qualsevol tipus d’activitat il•lícita.

SETENA.- DRETS D’ AUTOR I MARCA.-

ORGÀNIC GOURMET informa que els continguts propis, la programació i el disseny d’aquest lloc Web es troben plenament protegits pels drets d’autor, i resta expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels esmentats elements protegits sense el consentiment expressat per part d’ORGÀNIC GOURMET. Les marques dels productes dels quals ORGÀNIC GOURMET ven mitjançant el lloc Web pertanyen als seus legítims propietaris. ORGÀNIC GOURMET utilitza fonts externes per a l’elaboració dels seus articles en certes ocasions i també estableix links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El titular legítim dels drets d’autor d’aquestes informacions incloses podrà sol•licitar en qualsevol moment l’eliminació de les esmentades referències.

 


VUITENA.- LLENGUA APLICABLE.-

En cas de disconformitat entre el text de les presents Condicions i qualsevol traducció d’aquestes, primarà, en tot cas, la versió en català.

En cas de divergències entre la versió en català de les condicions generals i les seves eventuals traduccions, primarà la versió catalana.

NOVENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.-
Les presents CGC es regeixen per la legislació espanyola.

Per a la determinació del lloc de celebració de la compravenda a les que es subjecten les CGC presents, s’estarà al que disposa l’article 29 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic

DESENA.- NUL•LITAT DE LES CLÀUSULES.-

En cas de que qualsevol clàusula de les CGC presents sigui declarada nul•la , la resta de les clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. ORGÀNIC GOURMET podrà no exercir alguns dels drets i facultats conferits en aquest document la qual cosa no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement expressat per part d’ORGÀNIC GOURMET.